LT EN

Naujienos


Pasirašyta projekto Bab­run­go upės slė­nio est­ra­dos te­ri­to­ri­jos ir jos pri­ei­gų bei jung­čių su Plun­gės mies­to cen­tri­ne da­li­mi su­tvar­ky­mas“ pro­jek­ta­vi­mo ir ran­gos dar­bų su­tar­tis


2018 m. ge­gu­žės 23-iąją Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo pa­si­ra­šy­ta pro­jek­to „Bab­run­go upės slė­nio est­ra­dos te­ri­to­ri­jos ir jos pri­ei­gų bei jung­čių su Plun­gės mies­to cen­tri­ne da­li­mi su­tvar­ky­mas“ pro­jek­ta­vi­mo ir ran­gos dar­bų su­tar­tis.
Su­tar­tis jung­ti­nės veik­los pa­grin­du bu­vo pa­si­ra­šy­ta tarp Plun­gės sa­vi­val­dy­bės, UAB „Ir­dai­va“ ir UAB „Plun­gės la­gū­na“.

Atgal